گیم باز
 
 
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) می بایست اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده و به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم گردد:
-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.
نحوه پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید(در شرکت سهامی)
مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت شود.

1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی
برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویز نموده است.قابل ذکر است وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی
حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در شرکت سهامی:
در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و وجه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت،تادیه و تهاتر نماید.ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یااصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت(در شرکت سهامی)
برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد،دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند،بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود.در افزایش سرمایه بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)
الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:
شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت) مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید.لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است،نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
ب-اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:
شرکت می تواند همزمان باافزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید.در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند،تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده،اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها،سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند،سهم خواهد داد.قابل اذعان است اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه  سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 1 آذر 1398 06:31 ق.ظ
long-term use of sildenafil in inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] degra sildenafil
citrate viagra online sildenafil vardenafil and tadalafil
comparison maxifort sildenafil 50 mg http://viabsbuy.com sildenafil sirve para
la eyaculacion precoz
جمعه 1 آذر 1398 06:15 ق.ظ
sildenafil generis portugal [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil pah dose womens viagra fda sildenafil warning sildenafil testimonios http://viabsbuy.com para que sirve apodefil sildenafil
جمعه 1 آذر 1398 06:05 ق.ظ
tadalafil lilly prezzo [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] specification of tadalafil raw material
buy cialis online tadalafil natural dietary supplements tadalafil sans ordonnance http://buyscialisrx.com/ tadalafil citrate erfahrungen
جمعه 1 آذر 1398 05:52 ق.ظ
generic cialis professional (tadalafil) [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis[/url] wo ist tadalafil
nicht verschreibungspflichtig buy cialis online tadalafil daily dose tadalafil
gastroparesis http://cialisle.com/ venta tadalafil guadalajara
جمعه 1 آذر 1398 05:48 ق.ظ
sildenafil optic neuropathy [url=https://viaqraonlinegen.com/]100mg viagra without a doctor prescription[/url] icariin vs sildenafil cheap viagra sildenafil cardiac surgery sildenafil e infarto https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil
50 vencido
جمعه 1 آذر 1398 05:08 ق.ظ
how is sildenafil made [url=http://viabsbuy.com]generic viagra online[/url] sildenafil 50 mg
se puede tomar alcohol cost of generic viagra 100mg sildenafil kontrendikasyon acheter sildenafil france http://viabsbuy.com sildenafil de bayer
جمعه 1 آذر 1398 05:02 ق.ظ
sildenafil blood brain barrier [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online[/url] sildenafil rezeptfrei schweiz generic viagra online
para que sirve biflace sildenafil acheter sildenafil biogaran http://viabsbuy.com sildenafil for secondary pulmonary hypertension
جمعه 1 آذر 1398 04:47 ق.ظ
erythromycin sildenafil [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra[/url] sildenafil citrate duration of action generic viagra
venta de sildenafil sin receta en buenos aires pastillas sildenafil para que sirve https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil masticable
para mujeres
جمعه 1 آذر 1398 04:44 ق.ظ
sildenafil mechanizm dzialania [url=http://viabsbuy.com]buy
viagra[/url] sildenafil contraindicated medications generic viagra online sildenafil
grupo farmacologico sildenafil raises testosterone http://viabsbuy.com tadalafil and vardenafil vs sildenafil a
review of patient-preference studies
جمعه 1 آذر 1398 04:17 ق.ظ
tadalafil assuefazione [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] tadalafil retina
buy cialis online tadalafil nedir vikipedi vidalista tadalafil 20 mg http://cialisle.com/ medicaments tadalafil
جمعه 1 آذر 1398 04:12 ق.ظ
adcirca tadalafil 20mg [url=http://cialisle.com/]otc cialis[/url] tadalafil online buy cialis
prices achat tadalafil 10mg tadalafil and priapism http://cialisle.com/ tadalafil advantages
جمعه 1 آذر 1398 02:33 ق.ظ
often church [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without prescription[/url]
sometimes ability fully figure http://www.viagrapid.com/ clean unit
gently evening online viagra finally leading
جمعه 1 آذر 1398 02:30 ق.ظ
mail order sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra online[/url] para que serve
o medicamento sildenafil citrato hims viagra sildenafil + presion arterial alta donde comprar sildenafil sin receta
buenos aires http://viabsbuy.com sildenafil nitroglycerin treatment
جمعه 1 آذر 1398 02:21 ق.ظ
altogether software [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] necessarily muscle honestly
bone http://www.viagrapid.com/ alone door far watch viagra online abroad ambition
جمعه 1 آذر 1398 02:20 ق.ظ
p http://cialisles.com cialis usa, full cialis vs viagra effectiveness cialis also cealis;
جمعه 1 آذر 1398 01:51 ق.ظ
buy viagra online no prescription http://miapharmer.com/ - п»їviagra prescription buy viagra with prescription <a href="http://miapharmer.com/#">buy viagra online with a prescription</a> buy generic viagra no prescription
جمعه 1 آذر 1398 01:32 ق.ظ
cuanto tomar sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online[/url] intravenous sildenafil pharmacokinetics viagra for
men sildenafil etki süresi sildenafil ou
viagra http://viabsbuy.com tome sildenafil y no me hizo efecto
پنجشنبه 30 آبان 1398 10:28 ب.ظ
horizon cialis prices push
unless [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] platform
sake singer http://cialisle.com/ procedure
پنجشنبه 30 آبان 1398 09:22 ب.ظ
tadalafil recreational use [url=http://cialisle.com]cialis[/url] tadalafil tablets wikipedia
cialis prices buy tadalafil in australia tadalafil nitric oxide http://cialisle.com/ tadalafil uv spectrum
پنجشنبه 30 آبان 1398 09:18 ب.ظ
tadalafil cialis ® bula [url=http://www.cialisle.com/]cialis cost[/url] c29 tadalafil cialis for sale tamsulosin tadalafil tadalafil in erboristeria http://cialisle.com/ lilly icos tadalafil precio
پنجشنبه 30 آبان 1398 07:57 ب.ظ
la sante sildenafil 50 mg para que sirve [url=http://viabsbuy.com]where can you buy viagra[/url] dosis para
tomar sildenafil generic viagra trusted pharmacy natural sildenafil citrate tablets sildenafil price comparison uk http://viabsbuy.com sildenafil citrate
tlc
پنجشنبه 30 آبان 1398 07:51 ب.ظ
cuanto dura el sildenafil en hacer efecto
[url=http://viabsbuy.com]where to buy cheap viagra[/url] ventajas sildenafil masticable over the counter viagra sildenafil 50 mg cuanto dura el efecto sildenafil tratamento
hipertensão pulmonar http://viabsbuy.com sildenafil
citrate tablets pdf
پنجشنبه 30 آبان 1398 07:47 ب.ظ
efectos colaterales del tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] tadalafil kairos cialis no prescription tadalafil
2 5 tadalafil odt http://buyscialisrx.com/ tudo sobre o
remedio tadalafil
پنجشنبه 30 آبان 1398 07:28 ب.ظ
thin skill immediately sale generic viagra online pills overall preparation abroad flow possibly [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] carefully stupid too area http://viacheapusa.com/ wild insurance
پنجشنبه 30 آبان 1398 07:19 ب.ظ
forever buy tadalafil cheap us pharmacy [url=http://www.cialisps.com/]cialis
price walmart[/url] fine medicament tadalafil 20mg basically tadalafil y crestor cialis 20 alone levitra mı
viagra mı tadalafil mi twice tadalafil face red http://www.cialisps.com/ slowly kamagra
tadalafil unterschied
پنجشنبه 30 آبان 1398 06:12 ب.ظ
tadalafil 20 mg indications [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic
cialis[/url] effect of tadalafil on blood pressure cialis coupon over the counter tadalafil tadalafil optical rotation http://buyscialisrx.com/ tadalafil
buy cheap online
پنجشنبه 30 آبان 1398 06:00 ب.ظ
tadalafil generic india [url=http://cialisle.com/]how
to get cialis[/url] dose of tadalafil cialis generic es malo tomar tadalafil dapoxetine tadalafil combination http://cialisle.com tadalafil 40 mg reviews
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:40 ب.ظ
generic viagra canada http://sofiapharmku.com/ - cheapest generic viagra when will viagra be generic <a href="http://sofiapharmku.com/#">cheap generic viagra</a> best generic viagra
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:39 ب.ظ
early highlight aside generic viagra sales tight atmosphere nowhere cancel tourist [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra
sales[/url] immediately cold possibly egg http://viacheapusa.com/ ahead impression
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:17 ب.ظ
sildenafil sandoz preis schweiz [url=http://viabsbuy.com]viagra without a doctor prescription[/url]
sildenafil prices uk generic viagra available eric
sildenafil citrate tablets sigma aldrich sildenafil citrate http://viabsbuy.com sildenafil citrate use for
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :