گیم باز
 
 
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) می بایست اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده و به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم گردد:
-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.
نحوه پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید(در شرکت سهامی)
مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت شود.

1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی
برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویز نموده است.قابل ذکر است وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی
حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در شرکت سهامی:
در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و وجه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت،تادیه و تهاتر نماید.ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یااصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت(در شرکت سهامی)
برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد،دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند،بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود.در افزایش سرمایه بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)
الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:
شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت) مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید.لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است،نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
ب-اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:
شرکت می تواند همزمان باافزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید.در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند،تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده،اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها،سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند،سهم خواهد داد.قابل اذعان است اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه  سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 فروردین 1399 04:01 ب.ظ
over the counter viagra https://xvirgaronline.com/ - viagra side effects buy generic 100mg viagra online <a href="https://xvirgaronline.com/#">cost of viagra</a> womens viagra
سه شنبه 19 فروردین 1399 10:29 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">online pharmacies canada</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>best online pharmacies in canada</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 05:22 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>best 10 online pharmacies</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 03:46 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">online pharmacy no prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>prescription meds without the prescription</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 03:20 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">best online pharmacies canada</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>canadian pharcharmy online</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 03:04 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">online pharmacy with no prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>canadian pharmacies</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 02:10 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">canadian pharcharmy online</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>approved canadian pharmacies online</a>
سه شنبه 19 فروردین 1399 01:57 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 09:57 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>canadian online pharmacy</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 09:57 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">legitimate online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>mail order prescriptions from canada</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 07:54 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 07:54 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">prescription drugs online without</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>best online pharmacies canada</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 06:21 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">rx online no prior prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>canada drugs no prescription needed</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 02:39 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">pharcharmy online no precipitation</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>overseas pharmacies that deliver to usa</a>
دوشنبه 18 فروردین 1399 02:24 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>approved canadian online pharmacies</a>
یکشنبه 17 فروردین 1399 10:44 ق.ظ
womens viagra https://genericvigrarja.com/ - generic viagra viagra substitute <a href="https://genericvigrarja.com/#">how does viagra work</a> how to use viagra
یکشنبه 17 فروردین 1399 09:37 ق.ظ
viagra meme https://genericvigrarja.com/ - does viagra work cheap viagra <a href="https://genericvigrarja.com/#">how much is viagra</a> generic viagra
شنبه 16 فروردین 1399 07:31 ب.ظ
Purchasing wholesale vs. Purchasing When You Required: Many Canadian pharmacies offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>my review here</a> viagra canada online best price viagra price cuts on bulk purchases. Numerous pharmacies themselves obtain medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> cialis canadian pharmacy's</a> representatives at highly marked down prices.
جمعه 15 فروردین 1399 10:26 ب.ظ
Getting wholesale vs. Purchasing When You Need: Quite a few Canadian pharmacies offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>buy cialis from us pharmacy</a> canadian-pharmacy-online canadian pharcharmy online cialis discount rates on mass purchases. Many pharmacies themselves obtain medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> northwest pharmacy in canada</a> representatives at highly marked down rates.
جمعه 15 فروردین 1399 08:25 ب.ظ
tadalafil generika wiki [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url] utilisation du tadalafil
online cialis tadalafil super aktiv 20mg tadalafil hemorrhoids http://buyscialisrx.com/ cialis from india mt tadalafil
جمعه 15 فروردین 1399 09:37 ق.ظ
Purchasing wholesale vs. Acquiring When You Required: Numerous Canadian drug stores use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharmacies</a> buy cheap generic viagra purchase viagra online discounts on bulk acquisitions. Several drug stores themselves obtain medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> website</a> distributors at very discounted prices.
جمعه 15 فروردین 1399 08:53 ق.ظ
cialis tadalafil 20 mg wikipedia [url=http://www.buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url] precio del tadalafil en peru
order cialis buy generic tadalafil online efectos colaterales del tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil venta en colombia
جمعه 15 فروردین 1399 08:13 ق.ظ
Purchasing wholesale vs. Buying When You Need: Quite a few Canadian drug stores use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacy Shipping Usa Cialis, Viagra</a> getting a prescription online cialis canadian price cuts on mass acquisitions. Lots of drug stores themselves obtain medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Northwest Pharmacy In Canada</a> suppliers at highly marked down rates.
پنجشنبه 14 فروردین 1399 06:23 ق.ظ
Getting wholesale vs. Buying When You Need: Many Canadian pharmacies offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharmacies generic drugs online</a> cvs pharmacy canadian rx prices price cuts on bulk purchases. Several drug stores themselves obtain medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> click for more info</a> suppliers at very marked down rates.
پنجشنبه 14 فروردین 1399 03:18 ق.ظ
Purchasing wholesale vs. Acquiring When You Need: Plenty Of Canadian drug stores provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>best canadian online pharmacy reviews</a> buy medication online walmart medication list price cuts on mass purchases. Several drug stores themselves acquire medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Walmart Pharmacy Prices</a> distributors at extremely discounted rates.
پنجشنبه 14 فروردین 1399 01:41 ق.ظ
[url=https://azithro24.com/#]cheap azithromycin online[/url]
چهارشنبه 13 فروردین 1399 09:59 ب.ظ
Purchasing wholesale vs. Buying When You Need: Quite a few Canadian pharmacies use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacy Online to Usa http://canadianpharmacyonlinestore.com/</a> cialis-canada viagra and alcohol discounts on mass acquisitions. Several pharmacies themselves procure medicines wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Canadian Pharmacies Online CanadianPharmacyonlineStore.com</a> representatives at very discounted rates.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 08:17 ب.ظ
Buying wholesale vs. Purchasing When You Need: Many Canadian drug stores supply <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharcharmy's</a> canadian pharmacy reviews buy brand cialis online canada discount rates on mass purchases. Several pharmacies themselves procure medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> canadian overnight pharmacy</a> representatives at extremely marked down prices.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 05:51 ب.ظ
Acquiring in Bulk vs. Buying When You Need: Plenty Of Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Walmart Pharmacy Prices</a> cialis pills for sale international drug mart discount rates on mass purchases. Several pharmacies themselves acquire medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> you can try this out</a> distributors at extremely marked down prices.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 03:22 ب.ظ
Getting wholesale vs. Purchasing When You Need: Quite a few Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>best canadian pharcharmy online</a> my canadian pharmacy canadian pharmacy without a prescription price cuts on mass purchases. Lots of pharmacies themselves procure medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> best online pharmacies</a> representatives at very marked down prices.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو