ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت فوری شرکت
 
 
شرکت تعاونی :
درماده دو قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، شرکت تعاونی چنین تعریف شده است :
شرکت تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس اندازی موافق اصولی که دراین قانون مطرح است تشکیل می شود.


• اقسام تقسیم بندی شرکت های تعاونی :
الف- تقسیم بندی گروهی :
در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که درشهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

۱- تعاونی تولید :
مطابق قانون اساسی در جمهوری اسلامی شرکت تعاونی بردو نوع تولیدی و توزیعی است که هرکدام به نوبه خود به شهری و روستایی تقسیم می شود.
به موجب ماده ۲۶ قانون ۱۳۷۰ تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامورمربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
" درماده ۱۹۰ قانون تجارت نیز شرکت تعاونی تولید اینگونه تعریف شده است: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حُرَف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند."

۲- تعاونی توزیع :
تعاونی های توزیع عبارتند:از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند. درتبصره ذیل این ماده تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستائیان وعشایر وکارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

۳- تعاونی مصرف :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از تعاونی مصرف که شایع ترین نوع تعاونی است ذکری به میان نیامده است. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی نیز دراین مورد ساکت است.
درماده ۱۹۲ قانون تجارت بدون تعریف شرکت تعاونی مصرف، اهداف آن را بدین شرح برشمرده شده است. شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
۱. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند.
۲. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.
* درماده ۷۹ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ نیز مقرر شده است که شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آن ها همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:
۱- تهیه آب مشروب
۲- تأمین وسائل توزیع گاز
۳- تأمین وسائل توزیع برق
۴- خدمات بهداشتی و درمانی
۵- تدارک وسائل حمل و نقل
۶- ایجاد باشگاه ها و رستوران ها
۷- تأسیس انواع آموزشگاه ها

۴- تعاونی اعتبار:
ماده ۸۴ قانون شرکت های تعاونی،مقرراتی درمورد شرکت تعاونی اعتبار پیش بینی نموده است. طبق این ماده شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق مقررات آیین نامه ای که وسیله وزارت تعاون وامور روستاها (با وزارت کار وامور اجتماعی در مورد تعاونی های کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می شود :
۱- باز کردن حساب سپرده های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت
۲- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت
۳- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء درحدود امکانات
در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می گردد. شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیرعضو نیست.
* دراین قانون مقررات شرکت تعاونی آموزشگاه ها و شرکت تعاونی کار و شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی، شرکت تعاونی مسکن، شرکت تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد نیز پیش بینی شده است.
ب- تقسیم بندی موضوعی :
درقانون شرکت های تعاونی چندین نوع شرکت تعاونی با موضوعات زیر پیش بینی شده است.
دراین قانون شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی با مشترکت کشاورزان،باغداران،دامداران،دامپروران،پرورش دهندگان کرم ابریشم،زنبورعسل، ماهی و روستائیان شاغل درصنایع روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی ازمقاصد زیر تشکیل می شود.
۱- قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
۲- خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه ای اعضاء همچنین تهیه وسائل وعلوفه دام ها و خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل.
۳- انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل، طبقه بندی و بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
۴- انجام خدمات به منظور بهبود امورحرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی واستفاده مشترک از آنها، تهیه وسائل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، تأمین و توزیع آب مشروب وآب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منطور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق، ایجاد شبکه تلفن، تلقیح مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض وآفات نباتی و حیوانی.
۵- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
۶- تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء.
" در ماده ۷۸ همین قانون مقرر شده است که شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود : "
۱. تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسائل و ادوات صید
۲. صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید
۳. تأسیس فروشگاه
۴. پرداخت مساعده به صیادان
۵. تهیه وسائل وتأمین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان
ج-تقسیم بندی تجارتی :
قانون جدید ۱۳۹۲ با گذشته قطع رابطه می کند و با قرار دادن شرکت تعاونی در ردیف شرکت های تجارتی ماهیت آن را دگرگون نموده است. طبق قانون جدید شرکت تعاونی بر سه قسم است : شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی.

۱- شرکت تعاونی سهامی عام :
طبق ماده ۴۱۹ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکت تعاونی سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی ازسرمایه آن به وسیله عموم تأمین می شود و تعداد سهام هریک ازسهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آنچه که به عنوان آورده تعهد کرده است، مسئولیتی درقبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به پنج درصد کل سهام است و سهم بی نام و سهم ممتاز ندارد.

۲- شرکت تعاونی سهامی خاص :
مطابق ماده ۴۲۵ قانون اشخاص حقوقی وشرکت های تجارتی شرکت تعاونی سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در زمان تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تعهد می شود و تعداد سهام هر یک ازسهامداران ازمیزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین شده است تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی خاص به جز آنچه که به عنوان آورده تعهد می کند مسئولیتی درقبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی خاص است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به ده درصد کل سهام است‌. تعداد اعضاء از ده کمتر نمی تواند باشد.
" مقررات شرکت تعاونی سهامی خاص با شرکت سهامی خاص می تواند تفاوت های دیگری نیزداشته باشد وبه دلیل اعتبار درج محدودیت ها در اساسنامه می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد به این دلیل است که بر خلاف شرکت سهامی خاصثبت شرکت تعاونی سهامی خاص نیاز به مجوز وزارت تعاون دارد. طبق ماده ۴۳۵ قانون جدید برای ثبت شرکت های تعاونی سهامی خاص اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. "

۳- شرکت تعاونی غیر سهامی :
شرکت تعاونی غیر سهامی به موجب ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می شود و سرمایه آن به سهام یا هرنوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء ازسقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیر سهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده درشرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی درقبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هریک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
* تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی ازهفت نفرکمتر نمی تواند باشد و سرمایه هرشریک که فقط حق یک رأی در یک تعاونی دارد نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید‌.
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


منطقه آزاد و منطقه اقتصادی اگرچه از جهاتی به هم شبیه هستند ولی تفاوت هایی نیز دارند. دو گونه منطقه خاص اقتصادی با امتیازات خاص وجود دارد. منطقه آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی. هر دو منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به منظور رشد صنعت و اشتغال، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی، مهار تورم و محرومیت زدایی تاسیس شده اند اما مشوق هایی که به سرمایه گذاران ارائه می شود متفاوت است. بعنوان مثال در مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی، گمرکی صفر یا بسیار پایین است اما در مناطق ویژه اقتصادی فقط تخفیف های مالیاتی طبق مقررات داخلی کشور وجود دارد و از معافیت کامل برخوردار نمی باشد.

تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بطور کلی بصورت زیر می باشد:

۱- معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور می باشد.

۲- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی و خارجی امکان پذیر می باشد.

۳- مقررات روادید برای اتباع خارجه در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس مقررات داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می شود.

۴- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

۵- مقررات دریافت ویزا برای اتباع خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است، در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است.

۶- سرمایه گذاران خرجی می توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشنه باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هر گونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".
پس به طور کلی می توان گفت علامت تجاری، نشانه ای است مشخص کننده که می تواند روی محصول قرار گیرد یا همراه با ارائه خدمات یا بازاریابی محصول مطرح شود، کاربرد آن آگاه سازی مردم در رابطه با مبدا صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است . در واقع این گونه علائم ، به طور غیرمستقیم ، ضمانتی هستند برای کیفیت ، چرا که مصرف کننده انتظار دارد از کالا و خدمات همراه با علامت تجاری کیفیت و استاندارد پویایی را دریافت کند. علاوه بر این همان طور که گفته شد این علائم یکی از عناصر باارزش دارایی و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکتهاست.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان کاربردهای گوناگونی برای علائم تجاری شناسایی نمود . از جمله :
- کاربرد تعیین منشاء و کیفیت کالا
- کاربرد شناسایی و تمییز کالا
- کاربرد بازاریابی و تبلیغات
- کاربرد رقابتی
در این نوشتار کاربرد " تعیین منشاء و کیفیت کالا در علائم تجاری "  را مورد بررسی قرار می دهیم .
به وسیله علامت تجاری می توان به مالکیت و منشاء کالای دارای علامت و همچنین کیفیت محصول یا خدمات پی برد.
بدین طریق، مصرف کننده قادر خواهد بود فرض کند که کالای دارای علامت کیفیت ثابتی دارد. اما نمی توان انتظار داشت که علامت، کیفیت کالا را به طور کامل تضمین کند. در حقیقت علامت تجاری، کالای خاصی را با کیفیت تقریباَ ثابت به مشتری نعرفی می کند و اعتماد مشتری را نسبت به وجود این کیفیت در مورد کالای تحت علامت جلب می نماید و به گفته رئیس شرکت یونی لورز " علامت مخزن اعتماد است " مصرف کننده به طور نسبی می تواند به دوام کیفیت اعتماد کند. مفهوم تضمین در این جا این است که علامت تضمین می کند که کالا با همان سطح از کیفیتی قبلاَ داشته باید ساخته و تولید شود. این بخش از وظیفه علامت، نقش فرعی است که در کنار نقش اصلی برای مصرف کنندگان مفید می باشد.
نقش علامت تجاری در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه شده و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد. بنابراین برای کالای مرغوب، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود.
برعکس، از آنجا که شهرت تولید کننده بستگی به کیفیت کالا دارد، در صورت نامرغوب بودن، اعتبار وی را از بین می برد . از این روست که گفته اند علامت تجاری " شمشیر دولبه " است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که علائم تجاری، بعضی اوقات توسط بیش از یک شرکت استفاده می شود چرا که مالک علامت می تواند مجوز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند. بدین جهت ضروری است که صاحب جواز ( شرکت دوم) استانداردهای کیفی صاحب علامت تجاری را رعایت کند. از این گذشته شرکت های تجاری اغلب علائم تجاری را برای محصولاتی که از منابع مختلف کسب می کنند به کار می برند و بدین ترتیب محصولات اگرچه از یک شرکت منشاء نمی گیرند ولی باید برخی از ویژگی های مشترک و استانداردهای کیفی که با محصولات مالک علامت تجاری تداعی می شود، مطابقت داشته باشند. بنابراین مالک یک علامت تجاری تعیین می نماید که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق استانداردها و شرایط کیفی باشند با علامت تجاری مربوط ارائه و عرضه شوند. 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تعریف شرکت تعاونی
اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها  افراد حقیقی و حقوقی هستند که با هدف بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق کمک متقابل و همکاری با انها تشکیل شده است .اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها نباید از هفت نفر کمتر باشد .
51%هزینه در این شرکتها توسط اعضا تامین می شود .در این شرکتها که کارهای مربوط به تولید و توزیع انجام می شود .

شرکتهای تعاونی چند نوع هستند :
1-شرکت تعاونی تولیدی
2-شرکت تعاونی توزیعی
3-شرکت تعاونی عام
4- شرکت تعاونی خاص
شرکتهای تعاونی تولیدی :فعالیت این شرکتها در امور مربوط به صنعت ،معدن ،کشاورزی ،دامپروری و .....می باشد .
شرکت تعاونی توزیعی: در این شرکتها برای کم کردن هزینه و قیمتها برای اعضا نیاز انها را تامین می کنند .
شرکت تعاونی عام:در این نوع شرکتها که اعضا برای تامین سرمایه ی اولیه ی شرکت سهام شرکت را برای کلیه ی افراد عرضه می کنند ،عضویت در این شرکتها برای همه ی افراد ازاد می باشد .
شرکت سهامی خاص:تنها افراد خاصی می توانند عضو شوند مانند کارگران،دانشجویان و...

شرکت تعاونی چند منظوره:
در این نوع شرکتها که تمام یا قسمتی از ان به منظور انجام چند هدف و موضوعاتی که به هم ارتباط دارند یا غیر مرتبط هستند تشکیل می شوند .هر یک از شرکتهای تعاونی نام برده برای رسیدن به اهداف خود و موضوع فعالیتش که در اساسنامه بیان شده است در چهار چوب قانون برای رسیدن به ان هدف فعالیت کنند .

انواع شرکتهای چند منظوره:
این شرکتها دو دسته هستند که شامل شرکت چند منظوره ی عام و شرکت چند منظوره ی خاص
فعالیت این شرکتها به این بستگی دارد که در رابطه با موضوع و طرحی که می خواهند فعالیت کنند مجوز ان را کسب کرده باشند و همچنین سرمایه ی لازم برای انجام ان طرح را داشته باشند .

شرکت تعاونی چند منظوره ی خاص:
اعضای تشکیل دهنده ی این شرکت شامل موسسسان ان یا هیئت موسس می باشد که اعضای ان  از بین افرادی که خود در تعاونی شاغل هستند و دارای شرایط لازم می باشند انتخاب می شوند .

شرکت تعاونی چند منظوره ی عام :
در این نوع شرکتها در ابتدا هیئت موسس اگهی مبنی بر اینکه عضویت برای تمام افراد ازاد است منتشر می کند و افرادی را که دارای شرایط مناسب باشند را به عضویت می پذیرند .در این نوع شرکتها اگر فردی که عضو شده است شاغل نباشد نیز مشکلی بوجود نمی اورد .در این نوع شرکتها هیئت مدیره و مدیر عامل  باید از بین افراد شاغل انتخاب شوند .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مراحل ثبت نام درخواست دفاتر پلمب تجاری در اداره ثبت شرکتها:

هر کسبه ای و یا هر تاجری مکلف می باشد که دفاتر پلمب مالیاتی که شامل یک جلد دفتر روزنامه و یک جلد دفتر کل را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر پلمب تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی تعیین گردیده است. با توجه به مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر پلمب روزنامه و کل قبل از ثبت هرگونه معاملات از طرف نماینده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره گذاری و امضاء و پلمب گردد.

با توجه به اینکه درخواست فوق اینترنتی گردیده است می بایست از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درخواست خود را نسبت به دریافت پلمب دفاتر تجاری اعلام نمایند.

در این متون قصد داریم مراحل درخواست پلمب دفاتر تجاری را در اداره ثبت شرکتها به طور کامل شرح دهیم:

در مرحله اول می بایست به سایت اداره ثبت شرکتها مراجعه نمود در صورتی که متقاضی پلمب دفاتر شخص حقوقی ثبت گردیده در مرجع ثبت شرکتها باشید باید در قسمت اطلاعات متقاضی نوع شخصیت را حقوقی انتخاب کنید و بعد تابعیت و شناسه ملی و شماره همراه و تلفن  ثابت به همراه کدپستی شخصیت حقوقی را در سامانه بارگذاری کنید ( با توجه به اینکه کلیه مراحل انجام کار توسط شماره پیامک درج شده ارسال می گردد لذا در ثبت نام و درج شماره تلفن دقت لازم را داشته باشید).

در مرحله شروع سال مالی و شرع ماه مالی می بایست اطلاعات کامل سال مالی شرکت و یا موسسه درج گردد.

در مرحله بعدی می بایست اطلاعات کامل مربوط به آدرس شخصیت حقوقی کامل گردد.

حتما توجه داشته باشید که در این مرحله دفاتر پلمب مالیاتی از طریق پست  به نشانی که ذکر میگردد ارسال خواهد شد ( دقت داشته باشید که درخواست دفاتر پلمب مالیاتی فقط در شهرهایی که در سامانه وجود دارد قابلیت اجرا می باشد)

در گام بعد باید اطلاعات شخص حقوقی را کنترل و در صورتی که اطلاعات مورد تایید باشد تایید اطلاعات شخصیت حقوقی را تایید نمایند.

مرحله بعدی با توجه به اطلاعات وارد شده به شما شماره پیگیری اختصاص می گردد و اطلاعات مربوط به یکی از اعضای هیئت مدیره را در سیستم وارد نمایید و در گام بعدی اسامی مابقی اعضای هیئت مدیره را به همراه اطلاعات مربوط به آن ها وارد شده در پایان با کلیک کردن بر روی گام بعد وارد مرحله جدیدی می شوید که در این مرحله با مشخص کردن اعضای هیئت مدیره و سمت اشخاص هیئت مدیره و مدت تصدی آن ها در سیستم وارد مرحله بعد می شوید که می بایست وضعیت حق امضا را وارد نمایید. در گام بعدی می بایست نوع دفتر  مورد تقاضا را که (دفتر کل، روزنامه) و تعداد برگ های دفاتر مشخص می باشد را وارد کنید و ذخیره شود.

پس از گذراندن این مرحله وارد تایید نهایی می شوید و پذیرش نهایی صورت میگیرد که در این مرحله می بایست مدارک و مستندات لازم را در پاکت قرارداده و ارسال برای اداره ثبت شرکتها نمایید که پس از بررسی مدارک شما توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها مراحل فوق از طریق  سامانه و پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز  جهت دریافت دفاتر پلمب ( اشخاص حقوقی )

    کپی روزنامه تاسیس شرکت
    کپی روزناه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت داشتن تغییرات )
    کپی کارت ملی مدیرعامل
    وکالتنامه یا معرفی نامه برای نمایندگان که معرفی شده اند.

 مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی جهت اخذ دفاتر پلمب مالیاتی:

    کپی کارت ملی و شناسنامه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بعد از ثبت شرکت بلافاصله نباید شروع به فعالیت کرد. از نظر قانون بعد از ثبت شرکت باید اقداماتی را انجام داد و بعد فعالیت شرکت را شروع کرد. انجام ندادن این موارد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در آینده خواهد شد.
اولین کار پس از ثبت شرکت تشکیل پرونده دارایی است. بر طبق قوانین ایران هر شخصیت حقوقی ( شرکت) بعد از تاسیس و تعیین حوزه مالیاتی حد اکثر طی ۲ ماه موظف به تشکیل پرونده در دارایی می باشد. هدف از ایجاد پرونده در اداره دارایی این است که اعلام نمایند چنین شرکتی تاسیس شده است. طبق قوانین ایران باید معادل دو درهزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نمایند. اگر این کار انجام نشود جریمه می شوند. این جریمه معادل دو برابر مالیات ابتدایی است یعنی چهار در هزار.
بنابراین بعد از ثبت شرکت بلافاصله باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرد و حوزه مالیاتی را مشخص نمود و مدارک زیر را به آنها تسلیم کرد:
۱- اصل و کپی کلیه مدارک شرکت – شامل اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی.
۲- اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
۳- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
۴- اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
۵- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
۶- فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت
۷- فیش واریزی دو درهزار سرمایه ابتدایی شرکت
حتی اگر شرکت فعالیتی هم ندارد باید تشکیل پرونده بدهد. اگر مکان اعلامی شرکت صوری و غیر واقعی باشد نیم توان تشکیل پرنده داد، زیرا نیاز به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد، زیرا در برخی مواقع حوزه مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی از روزنامه رسمی کمک می گیرد.
بعد از تشکیل پرنده دارایی باید اقدام به گرفتن کد اقتصادی نمایید. کد اقتصادی برای تمایز عملکرد فعالیت یک شرکت اعم از خرید یا فروش یا خدمات در قراردادها و فاکتورها می باشد. اخذ کد اقتصادی برای شرکت ها اجباری می باشد.
بعد از ثبت شرکت نیاز است که دفاتر مالی شرکت تاسیس شده پلمپ شود. هر سال برای اظهار دقیق عملکرد مالی ( هزینه ها، قراردادها، اسناد مالی و …) دفاتر مالی شرکت را باید به شکل اختصاصی برای همان شرکت پلمپ کرد و در آخر هر سال دفتر تکمیل شده و تحویل داده شوند. هر شرکت و موسسه ای که مشمول قانون مالیات است باید این کار را انجام دهد حتی اگر شرکت عدم فعالیت دارد باید این عدم مفعالیت خود را اعلام کند ودفاتر پلمپ شده خود را سفید به اداده مالیات بدهد. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولا تیر ماه است و باید اواخر سال قبل، اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود. پلمپ دفاتر یک روزه انجام می شود ولی یک ماه طول می کشد تا از طریق پست به شرکت برسد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 11 تیر 1397 :: نویسنده : زهره روحانی
    ظرفیت های سرمایه گذاری آلمان :

آلمان کشوری در قاره اروپا پایتخت برلین است. آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند مرز دارد. و با 82 میلیون نفر، پر جمعیت ترین کشور اروپا است.
آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی، نرخ تبدیل ارز و پنجمین تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید را در جهان دارد.آلمان از بنیانگذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو است. جایگاه اقتصادی این کشور در جهان بعد از انقلاب صنعتی و همزمان با تشکیل آن مطرح شد و تا به امروز از آن به عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه گذار در پروژه های تحقیقاتی نام برده می شود.
آلمان همچنین در سال 2014 سومین صادر کننده بزرگ دنیا از لحاظ کالا و خدمات بوده است. 70 % تولید ناخالص داخلی آلمان به بخش خدمات، 29% به صنعت و 90% به کشاورزی اختصاص دارد. صادرات این کشور 41% از تولید ملی را شامل می شوند. ده محصول اول صادراتی آلمان عبارتند از: خودرو، ماشین آلات، محصولات شیمیایی، محصولات الکترونیک، تجهیزات الکتریکی، مواد دارویی، تجهیزات حمل و نقل، فلزات، محصولات خوراکی و پلاستیک.
آلمان هفتمین کشور پر بازدید جهان است، علاوه بر این بیش از 30% از آلمانی ها تعطیلات خود را در کشور می گذرانند. گردشگری در آلمان برای این کشور عامل نخست پیشرفت اقتصادی نیست اما با این حال کمک زیادی به اقتصاد محلی و ملی این کشور کرده است. همچنین آلمان به خاطر مسیرهای گوناگون توریستی آن، مانند مسیر جاده رمانتیک، جاده دژها و ... شناخته شده است.

• ثبت شرکت در آلمان :
هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان وجود ندارد به همین منظور برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در این کشور دریافت مجوز اقامت با هدف کارآفرینی ضروری و مورد نیاز است.
سرمایه گذاری در کشور آلمان می تواند به گونه های زیاد و از راه های حقوقی متعدد انجام پذیرد که در زیر به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم :

•تأسیس شرکت با مسئولیت محدود :
برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت با مسئولیت محدود در آلمان می توان با یک شخص یا بیشتر اعم از حقیقی یا حقوقی تاسیس نمود. حداقل سرمایه لازم برای ثبت 25000 یورو می باشد.

• تأسیس شعبه (مستقل و وابسته) :
اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند مبادرت به تأسیس و ثبت شعبه اعم از مستقل و یا وابسته بنمایند. تمام شرکت های تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل محسوب می شوند و مجاز به تاسیس شعبه می باشند.

• دفتر نمایندگی :
تأسیس نمایندگی در آلمان ممکن است به شکل دفتر باشد، این دفتر ممکن است از طرف خود شرکت مادر اداره شود و از این لحاظ از هر جهت وابسته به شرکت مادر است و یا ممکن است که این دفتر نمایندگی از طرف یک نماینده تجاری با داشتن وکالت اداره شود. در هر صورت دفتر نمایندگی حق فعالیت مستقل مانند عقد قرارداد به نام خود نداشته و فقط می تواند فعالیت تجاری محدودی داشته باشد.

• مزایای ثبت شرکت در آلمان :
ـ امکان داشتن مشاوره تخصصی توسط حقوقدانان آلمانی در زمینه های تجاری
ـ مالکیت صد در صد سهام شرکت
ـ فرصت های شغلی فراوان
ـ امکان دریافت اقامت برای مدیر عامل
ـ امکان دریافت وام های تجاری
ـ تجارت با کل دنیا بدون محدودیت
ـ عدم هیچگونه تعهد در میزان و نحوه فعالیت تجاری
ـ برخورداری از اعتبارات بانک های اروپایی و جهانی
ـ عدم هیچ گونه ریسک مالی
ـ امکان برخورداری از آدرس پستی شرکت، تلفن ا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 11 تیر 1397 :: نویسنده : زهره روحانی

شرکتها برای داشتن شخصیت حقوقی باید از قوانین موجو د در کشور خود تبعیت کنند .با توجه به قوانین موجود برای ثبت شرکت در ایران هر شرکتی که محل تشکیل ان ایران باشد و مرکز اصلی ان هم در ایران قرار داشته باشد ایرانی محسوب می شود.
چنان چه شرکتهای خارجی بخواهند در ایران شعبه داشته باشند و فعالیت کنند باید حتما در ایران شرکت به ثبت برسانند .

شرکت چند ملیتی :
چنان چه در کشوری شرکتی تاسیس و به ثبت برسید و اقدام به تاسیس شرکت در کشورهای دیگر با داشتن تابعیت ان کشور نماید و یا در صورتیکه سهام شرکتی را خریداری کند که این شرکت تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد به طوریکه قسمت بیشتری از سهام ان شرکت را داشته باشد و با توجه به مقدار سهامی که دارد بتواند بر اداره و تصمیمات ان شرکت تاثیر بگذارد به چنین شرکتهایی چند ملیتی یا بین المللی گفته می شود .
دلیل اطلاق کلمه ی چند ملیتی برای این شرکتها  بخاطر قالب شرکت نمیباشد بلکه  از نظر وسعت عملیات تولیدی در سایر کشورها است .از مزایای تولید در کشورهای دیگر این است که در این کشورها به دلیل داشتن نیروی کار و مواد ارزان و همچنین دستیابی به بازار فروش می باشد .در بعضی مواقع نیز اجزای یک کالا در کشورهای مختلف تولید و سپس در کنار هم قرار می گیرد و محصول را بوجود می اورد .

شرکتهای چند ملیتی باید از چه اصول و قواعدی پیروی کنند :
با توجه به این که شرکتهای چند ملیتی دارای قالب خاصی نیستند در نتیجه برای اداره ی انها از اصول خاصی پیروی نمی شود .در زمانی که ارتباط بین شرکت با کشورهای دیگر به مشکل بخورد برای حل اختلاف پیش امده از قوانین حقوق بین المللی خصوصی ان کشور تبعیت می کنند .

برای ثبت شرکت چند ملیتی چه مدارکی باید ارائه شود :
1-در ابتدا باید درخواست خود را به اداره ی ثبت علائم تجاری ارائه داد ودر ان کشورهای مورد نظر قید شود
2-مدیران و افرادی که در این شرکتها دارای حق امضا هستند باید کارت ملی و شناسنامه ی خود را کپی برابر اصل کرده و ارائه دهند
3-باید اصل اظهار نامه جهت دیده شدن و کپی ان برای ثبت در پرونده ارائه شود
4-ارائه ی کپی گواهی ثبت برند که برابر اصل شده باشد
5-ارائه ی روزنامه ای که اگهی تاسیس در ان درج شده و اخرین تغییرات شرکت برای افراد حقیقی در ان قید شده باشد
6-کامل کردن فرمهای مربوط به ثبت شرکت بین المللی که به انگلیسی ترجمه شده باشد
7-پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکتهای بین المللی در کشور میزبان
8-ارائه ی معرفی نامه که بر روی سر برگ شرکت وجود دارد و به امضای مدیران و افرادی که در شرکت حق امضا دارند رسیده باشد
9-کلیه ی اعضای شرکت باید از پاسپورت خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند
10-در صورتیکه کارهای مربوطه توسط وکیل انجام شود باید از اداره ی دادگستری وکالتنامه گرفته و ارائه دهد
چنان چه افراد تصمیم به تاسیس شرکتهای چند ملیتی داشته باشند باید ایران تصدیق نامه   صادر کند .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون شرکت ها مختلف در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری در کشور عزیزمان ایران بوده ایم . این شرکت ها در قالب های مختلفی به ثبت رسیده و برخی از آنها در امور تجاری و اقتصادی خود موفق شده و برخی نیز نتوانسته اند به اهداف مورد انتظار خود نائل شوند . اما بی شک برای توسعه کسب و کار و دستیابی به سود و اعتبار بالاتر و همچنین به منظور ورود به عرصه های جدید تجاری داخلی و خارجی هیچ راهی بهتر از ثبت شرکت و تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی وجود نخواهد داشت .

تمامی افرادی که در حوزه ای های مختلف با داشتن تخصص و یا با دارا بودن کسب و کار های جزئی اقدام به راه اندازی و ثبت شرکت کرده اند به دنبال برخی نیاز های جامعه و با هدف دستیابی به رویاها و اهداف کلان خود وارد این عرصه شده و هیچ شکی نیست که تنها راه رسیدن به این آرمان ها هم همین اقدام می باشد. اشخاص حقوقی اعتبار بیشتری داشته و از حمایت های بالاتری در دولت و پشتوانه محکمتری در امور حقوقی و مالی برخوردار هستند و این می تواند باعث قوت قلب سایر شرکت ها و نهاد ها برای مراجعه به این افراد و سپردن امورد موردنیازشان به افراد با شخصیت حقوقی باشد .

شرکت ها توانایی بیشتری برای تحقق اهداف و خواسته ها سایر نهاد ها دارند و با وجود افراد متخصص و کاردان و با ضمانت های اجرایی موثق می توانند بیشترین بازدهی را برای شرکت ها و مشتریان خود داشته باشند . اما همیشه این تبدیل شدن به شخصیت حقوقی راحت نیست و مشکلاتی را برای متقاضیان ورود به این عرصه به همراه دارد . در این مقاله می خواهیم مشکلات پیش روی افراد حقیقی و حقوقی برای ثبت یک شرکت را با هم بررسی نماییم .

    انتخاب شریک مناسب

    شرکت های یا سهامی هستند ویا شرکت های اشخاص. برای ثبت شرکت های سهامی حداقل سه نفر و برای ثبت شرکت های اشخاص حداقل 2 نفر باید به عنوان شریک وجود داشته باشند . انتخاب شریک مناسب بسیار کار مشکلی است بخصوص اینکه اصولا شرکت ها برای اینکه بتوانند به بازدهی و سود مورد نظر خود برسند باید مدت زیادی را از دریافت سود چشم پوشی کرده و در واقع باید از جیب بخورند . برای این منظور باید افرادی را به عنوان شریک انتخاب کرد که تحمل مشکلات ابتدای راه شرکت را داشته باشند. شریک باید مورد اعتماد بوده و حتی المقدور بتواند در زمینه کاری شرکت در ابتدای راه کمک حال شرکت باشد .

    شریک خوب بخصوص در شرکت های اشخاص سرمایه شرکت محسوب می شود و اعتبار او نقش مستقیمی در اعتبار شرکت دارد . شرکا در شرکت های تازه تاسیس و جوان به عنوان ستون های اصلی شرکت محسوب می شوند و در صورتیکه نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند ممکن است این کمبود باعث شکست زود هنگام شرکت شده و تمام دارایی شرکت را در همان ابتدا از بین ببرد .
    سرمایه شرکت

    هر چند برای راه اندازی شرکت سرمایه زیادی لازم نیست و مثلا برای ثبت شرکت سهامی عام که از پر هزینه ترین نوع شرکت ها برای راه اندازی می باشد حداکثر با در نظر گرفتن سرمایه مورد نیاز برای شرکت  و همچنین پرداخت هزینه های جانبی و هزینه وکیل و ... چیزی در حدود 3 تا 4 میلیون سرمایه مورد نیاز است ولی با این وجود انجام عملیا ت ها و موضوع شرکت نیازمند پشتوانه محکم و مشخصی است .متاسفانه بسیاری از شرکت ها پس از تاسیس به دلیل نداشتن سرمایه مناسب برای موضوع فعالیت شرکت نمی توانند فعالیت مناسبی را انجام دهند .به همین دلیل داشتن یک سرمایه حداقلی برای ثبت شرکت از ضروریات هر شرکت می باشد .تجربه نشان داده شرکت هایی موفق هستند که سرمایه بهتری داشته باشند .
  
انتخاب نوع شرکت

    از دیگر ابهامات موجود برای افراد علاقمند به ثبت شرکت تعیین نوع شرکت می باشد . در ایران 7 نوع شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند که هر کدام دارای محاسن و معایبی هستند . شرکت های سهامی که به دو نوع خاص و عام تبدیل می شوند شرکت هایی هستند که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود و هر سهامدار تنها به میزان سهام خود در شرکت مسئول تعهدات و بدهی های شرکت می باشد اما در شرکت های اشخاص سرمایه به سهام تقسیم نمی شود.

    در شرکت های تضامنی و یا مختلط مسئولیت تعهدات شرکت با شرکا ضامن می باشد و شرکا دارای سهم الشرکه در شرکت مختلط غیر سهامی و یا شرکت با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و بدهی ها می باشند و الزامی برای پرداخت بدهی ها بیش از میزان شراکت خود ندارند .

    مسئولیت شرکت های تضامنی بسیار بیشتر از سایر شرکت های اشخاص می باشد و در شرکت های سهامی نیز  قوانین سخت تر و پیچیده تری حاکم می باشد . در ضمن در شرکت های سهامی عام هم طریقه پذیره نویسی و فروش سهام به مردم خود پروسه ای پیچیده و مشکل در پیش روی صاحبین شرکت های سهامی عام می باشد

    در کل هر کدام از انواع شرکت ها باید با نگاه به موضوع فعالیت شرکت ، سرمایه نفرات و همچنین اعتمادی که در بین این افراد حاکم است انتخاب شود و بهتر است قبل از تصمیم گیری با مشاورین و متخصصین این حوزه برای انتخاب نوع شرکت مشورت شود .
 
  انتخاب نام مناسب برای شرکت

    انتخاب نام مناسب برای شرکت همیشه مسئله پیچیده و مشکلی می باشد . هر چند شرکت ها در بسیاری مواقع می توانند با تصمیم جمعی و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نسبت به تغییر اسم اقدام نمایند ولی همواره این کار زمانبر بوده و مشکلات خاص خود را دارد . اما انتخاب نام  دستخوش برخی مسائل کلیدی دیگر نیز می باشد.اولا نام شرکت باید حداقل 3 سیلابه باشد و این سه سیلاب نباید  از کلمات عام و کلماتی که با فرهنگ و رسوم ایرانی در تضاد است انتخاب شود. همچنین استفاده از اسم ها کلی و بدون معنی در فرهنگ دهخدا و یا نام هایی که از نمادهای ملی و لشکری گرفته شده باشد هم ممنوع می باشد.

    البته نام می تواند سیلاب های کمتری هم داشته باشد ولی باید بسیار منحصر به فرد و کاملا ایرانی باشد . نام هایی که رگه های عربی و غربی  و بیگانه هم در آنها باشد مورد قبول اداره ثبت شرکت ها نخواهند بود .نام شرکت باید با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد و از نام های مشابه و نزدیک به نام های دیگر هم استفاده نشده باشد .

    یکی دیگر از مشکلات انتخاب نام برای شرکت وجود تعداد بسیار زیاد اسم برای شرکت های مشابه می باشد . امروزه بسیاری از افرادی که توانایی انجام کار و تخصصی را دارند اقدام به ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار خودشان را بصورت شخصیت حقوقی می کنند . به همین دلیل میزان شرکت های ثبت شده و یا در حال ثبت بسیار زیاد هستند و انتخاب نامی که قبلا توسط سایرین انتخاب نشده باشد کاری بسیار مشکل است . بخصوص اینکه در هنگام استعلام نام شرکت از مراکز غیر معتبر و یا مراکزی که سیستم های به روز ندارند ممکن است اسم های انتخاب شده شما را تایید کنند ولی در هنگام ثبت این اسم ها مورد قبول قرار نگیرند و دلیل آن  ثبت زودتر این اسم در اداره ثبت شرکت ها توسط فردی دیگر باشد .

    بهترین راه برای اینکه با مشکلات انتخاب نام روبه رو نشوید مراجعه به شرکت های صاحب صلاحیت برای مشاوره و استعلام نام شرکت می باشد. در این مراکز می توانید خواسته ها و نام های پیشنهادی خود را توسط کارشناسان استعلام و موارد مورد نظر و راهنمایی های آنها را دریافت نموده و بهترین عنوان را بدون نگرانی برای شرکت خود انتخاب نمایید .
   
داشتن یک فضای مناسب برای فعالیت شرکت

    همانگونه که اشاره شد سرمایه برای شرکت های تازه تاسیس و بخصوص برای افرادی که توانایی بالایی برای اداره شرکت ندارند نقشی اساسی دارد . داشتن یک مکان نیز از جمله دارایی های با ارزش یک شرکت محسوب می شود . در هنگام ثبت شرکت یکی از مواردی که باید الزاما به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود و تغییرات آن در هر زمان نیز به این اداره اعلام و در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار انتشار پیدا کند داشتن یک آدرس برای شرکت مورد ثبت شما می باشد .

    مشتریان و افراد ذی نفع شرکت باید برای اطمینان از صحت حقوقی بودن شما بتوانند به آدرس مورد اشاره شما مراجعه نمایند و هر گونه نامه و اسنادی نیز به همین آدرس برای شما از طرف ادارات و سازمان های دولتی و حقوقی ارسال خواهد شد.

    اجاره یک دفتر کوچک نیازمند سرمایه مناسبی می باشد ضمن اینکه هر ماه نیز باید اجاره آن پرداخت شود و برای شرکت هایی که نوپا و کم توان هستند بی شک این موضوع می تواند تاثیر گذار باشد .

    راه حلی که می توان برای این عزیزان پیشنهاد داد ثبت شرکت بصورت دانش بنیان می باشد بخصوص افرادی که ایده های علمی و تحقیقاتی خوبی دارند می توانند شرکت دانش بنیان ثبت نموده و از امکانات شهرک های علمی تحقیقاتی برای هدف خود استفاده نمایند تا پس از موفقیت در پروژه و موضوع فعالیت خود بتوانند با اطمینان بیشتر مکانی برای شرکت اجاره و یا خرید نمایند. دومین راه استفاده از یک مکان بصورت مشترک با یک شرکت و یا نهاد دیگر می باشد و سومین راه درج ادرس منزل و یا منزل پدری به عنوان ادرس شرکت و آغاز فعالیت شرکت در کنار اتاق یا فضایی در همان خانه .

    البته انتخاب یک تا چند نفر به عنوان شریک سهامی یا شریک با مسئولیت محدود که توانایی بالاتر مالی داشته باشند می تواند پیشنهاد بهتری باشد. ایده و خلاقیت از شما ، کار از شما و ارائه سهم سرمایه خودتان را شما انجام دهید و ارائه جا و فضایی برای فعالیت شرکت به عنوان آورده غیر نقدی یک تا چند شریک می تواند معقول باشد . هستند افرادی که به دنبال سرمایه گذاری و یا راه اندازی کسب و کاری هستند و ایده و فکری ندارند و تنها می توانند با ارائه سرمایه در این پروژه ها وارد شوند. پس با تحقیق و مطمئن شده از خواسته و نیت این افراد می توانید شراکت خوبی با آنها داشته باشید .
   
انتخاب موضوع مناسب برای فعالیت

    هر چند به نظر می رسد افرادی به سمت ثبت شرکت می روند که تخصص و ایده ای داشته باشند و به دنبال پیشرفت اهداف و خواسته های خود و به دست آوردن سود بیشتر اقدام به راه اندازی شرکت می کنند ولی خیلی از افراد به دلایل مختلف مانند اینکه نمی خواهند برای دیگران کار کنند و دوست دارند مستقل باشند و یا اینکه سرمایه ای در دست دارند و می خواهند از آن در راه اهداف جامعه قدمی بردارند و یا از افرادی هستند که انجام کارهای روتین و اداری و زندگی کارمندی مورد علاقه آنها نمی باشند یا خسته شده اند و یا هر دلیل دیگری  تنها به دنبال موضوع فعالیتی می گردند که بتواند آینده ای خوب برای آن متصور بود و بتوانند در این راه قدم گذاشته و بدانند تلاش در این راه بی ثمر نخواهد بود .

    امروزه خیل عظیمی از کارکنان دولت و شرکت های خصوصی و یا افرادی که مشاغل مختلف آزاد دارند از زندگی کارمندی و حقوق ناچیز کارمندی و در آمد پایین مشاغل آزاد خسته شده اند و به دنبال ایجاد یک شرکت هستند ولی موضوع مناسبی برای فعالیت پیدا نمی کنند و این یک حقیقت است .

    خارج از اینکه ثبت شرکت باید در راستای اهداف جامعه باشد باید بر اساس نیاز جامعه نیز موضوع شرکت انتخاب شود . اینکه گاهی همه به دلیل نیاز کم به سرمایه برخی از موضوعات وارد یک حرفه شوند طبیعی است که بازار آن حرفه اشباع خواهد شد و پس از نهایتا چند سال نتیجه امروز دوباره پدیدار خواهد شد و عملا شرکت ثبت شده به دلیل اشباع بازار به شکست خواهد رسید .

    خوشبختانه ایران در این زمینه بسیار دارای پتانسیل می باشد . هر چند دیدگاه خیلی از هم وطنان ما اینگونه نیست . اگر در هر شرکتی کار می کنید احتیاجان علمی ، مشاوره ای ، فناوری و ... شرکت را شناسایی کنید خواهید دید شرکت ها و ساز مان ها به دنبال افرادی هستند که بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نمایند و البته تعداد این نفرات خیلی کم است و یا افرادی که تخصصی علمی دارند می توانند با ثبت شرکت در زمینه علم خود به شرکت ها و مردمی که به این تخصص نیاز دارند خدمات برسانند. افرادی که تخصصی آزاد دارند هم می توانند اقدام به ثبت شرکت در تخصص خود نموده و با مشارکت با یک تا چند شریک در زمینه های مختلف در یک حوزه کاری فعالیت خود را بسط داده و خواهید دید که بطور باور نکردنی اقدامات شما جواب خواهد داد.

    تیم ها و سازمان های حرفه ای زیادی هستند که می توانند با دریافت رزومه و توانایی های شما و تست قابلیت های نهفته در شما ، برای انتخاب موضوع فعالیت به شما کمک کرده و موضوعات مختلفی را پیش روی شما قرار دهند که بتوانید در آنها ثبت شرکت کرده و به فعالیت بپردازید . ممکن است در ابتدای راه کمی مشکلات وجود داشته باشد ولی به مرور و با بالا رفتن توانایی هایتان شما به یک حرفه ای در زمینه فعالیت شرکتتان مبدل خواهید شد .
    تعیین میزان سهام و سهم الشرکه شرکا و نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت

    اما وقتی شرکتی با مشارکت چند نفر به ثبت می رسد مشکلاتی گاها خودنمایی می کنند که شاید در ابتدا به آنها توجه چندانی نکرده باشید. یکی از شایع ترین این مشکلات نحوه تقسیم سهام و سهم الشرکه و همچنین تقسیم سود و زیان در شرکت ها می باشد.

    هر چند قانون به صراحت بخصوص برای شرکت های سهامی این موضوع را مرتفع کرده و میزان سهام هر فرد در شرکت را منوط به میزان سرمایه شرکت و تعهدات هر فرد را بسته به میزان سهام فرد تعیین کرده ولی باز در هنگام تقسیم سهام شبهات کوچک باعث اختلافات بزرگی شده و چه بسا هنوز فعالیت شرکت آغاز نشده به آن پایان دهد .

    در شرکت های اشخاص این موضوع بیشتر جلب توجه می کند زیرا قانون تا حد زیادی توافقات شرکا را در همه زمینه های حتی تقسیم سهم الشرکه و سود و زیان شرکت ملاک قرار می دهد و تنها در مواقعی که افراد بر این موضوعات توافق نکرده باشند اختلافی داشته باشند وارد عمل خواهد شد و بسته به میزان سرمایه هر شخص سهم الشرکه و سود و زیان آنها را تعیین خواهد کرد.

    بهترین راه برای اینکه با این مشکلات مواجه نشوید توافق بر سر این موضوعات قبل از اقدام برای ثبت نهایی شرکت می باشد. بهتر است ابتدا توافق نمایید که هر فرد چقدر در شرکت سهم دارد و به چه میزان در سود و زیان شرکت سهیم خواهد بود. این موضوع را کتبا مورد توافق قرار دهید تا بعدا مشکلات کمتر شود و در طول فعالیت شرکت سعی کنید با هم صداقت کامل را داشته باشید و از افرادی که وابستگی و دوستی با اعضا ندارند بخواهید تا فعالیت های مالی و حسابرسی شرکت را در دست داشته باشند .

    برای اطمینان از این توافق و به منظور تثبیت توافق خود از یک مشاور حقوقی و یا وکیل خبره و کارآزموده هم استفاده کنید و نگران اندک هزینه ای که برای این موضوع می کنید نباشید. وکلای کاردان بهترین افرادی هستند که می توانند به شکل بی طرف و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مسائل حقوقی و مالی فرآیند های مشارکتی شما را راهنمایی کنند .
 
  تهیه اساسنامه و شرکتنامه

    اساسنامه و شرکتنامه در حکم پیکره بندی و چارچوب مقرراتی و اصلی شرکت می باشند  و از الزامات ثبت شرکت به حساب می آیند . شرکت های سهامی باید اساسنامه و شرکت های اشخاص باید شرکتنامه داشته باشند وتمامی توافقات و نحوه شراکت و اداره شرکت در این اسناد باید ذکر شود . البته بهتر است شرکت های سهامی شرکتنامه هم تهیه نمایند و شرکت های اشخاص هم اساسنامه را داشته باشند .

    با وجود اینکه اداره ثبت شرکت ها مستندات آماده ای برای تهیه این اسناد در اختیار شما قرار خواهد داد ولی تکمیل این قسمت ها و درج اطلاعات در این قسمت ها تکنیک ها و روش های خود را می طلبد . بسیاری  از افرادی که خودشان اقدام به ثبت شرکت می کنند در این مرحله اشتباهاتی را مرتکب می شوند که بعدا برای آنها تبعاتی در پی خواهد داشت .

    تردید نکنید برای تنظیم اساسنامه و شرکتنامه از تخصص یک فرد حقوقی و وکیل خبره استفاده نمایید. شرکت شما قرار است تا سال های سال به فعالیت خود ادامه دهد . بایدتمامی احتمالات در نظر گرفته شود و تمامی توافقات در ان دیده شود . با درج هر نکته ای که  نباید درج گردد امکان دارد بعدا شراکت شما به هم بخورد و یا حقی نا حق شود و یا دست و پای شرکت برای ورود به بازار ها و فرصت های جدید بسته شود .
    ثبت شرکت

    ثبت شرکت یک موضوع کاملا حقوقی و حرفه ای است هر چند خود متقاضیان می توانند این کار را انجام دهند. انتخاب موضوع فعالیت شرکت ، نام شرکت و تهیه اساسنامه و شرکتنامه تنها سه مورد از مواردی است که برای ثبت شرکت مورد نیاز است . رفت و آمد های متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه ها و اسناد حقوقی کار هر کسی نیست و به راحتی می تواند شما را کلافه کند . بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده اند به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه های متوالی و دوباره کاری های مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می زنند .

    در حین ثبت شرکت باید زمانبندی تکمیل و ارائه مستندات را بدانید و زمانی که باید مجددا مراجعه کنید را به خاط بسپارید . باید ایراد های احتمالی را بتوانید مرتفع کنید و به موقع برای ثبت نهایی ، ارائه مستندات و تنظیم مستندات اقدام نمایید . برای ثبت شرکت باید اسناد زیادی تکمیل و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود .از جمله این اسناد تقاضانامه ثبت شرکت ، صورتجلسه هیئت مدیره ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ، تعهدات مدیران ، معرفی نفرات مدیر و صاحبین امضاء مجاز ، اساسنامه ، شرکت نامه ،  اظهارنامه  و ... که به همراه مدارکی چون مدارک شناسایی اعضاء و مدیران ، سوابق سوء پیشینه اعضاء ، گواهی پرداخت سپرده های بانکی ، وکالت نامه ، و ... ضمنا باید چکیده ای از فعالیت شرکت و نفرات و تاثیر آنها در شرکت در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار درج گردد .

    بهتر است برای طی همه این موارد با یک شرکت صاحب صلاحیت و یا یک وکیل خبره قرار داد امضاء کرده و همه این موارد را به او بسپارید تا ضمن اینکه از فرآیند خسته کننده ثبت شرکت دوری می کنید اطمینان داشته باشید که شرکت شما درست بر اصول حقوقی و قانونی ثبت خواهد شد و نظرات شما هم برای ثبت شرکت دقیقا انجام شده است .
    دریافت کد اقتصادی و پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی

    اما همین که شرکت ثبت نهایی شد باید برای اینکه بتوانید اقدامات خود را بصورت قانونی آغاز نمایید ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی داده و کد اقتصادی دریافت نمایید و سپس با ارائه مدارک شرکت دفاتر پلمپ مالیاتی خود را دریافت نمایید .هر چند حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده کار خسته کننده و پیچیده ای است ولی چاره ای دیگر نخواهید داشت. بدون دریافت کد اقتصادی و دفاتر پلمپ فعالیت شرکت شما غیر قانونی خواهد بود .

    کد اقتصادی کدی است 12 رقمی که باید در تمامی اسناد و سر برگ های شرکت منظور شود و دفاتر پلمپ نیز به منظور بررسی صورتحساب های سالیانه باید بصورت منظم و بدون خط خوردگی تکمیل و هر ساله تحویل اداره دارایی گردد.

    بهتر است با همان وکیل و شرکتی که قرار داد همکاری برای ثبت شرکت را امضاء نموده اید شرط کنید که این موارد را نیز آنها برای شما انجام دهند . تشکیل پرونده برای سال اول فعالیت خسته کننده است وبرای سال های بعد مشکلات سال اول را نخواهید داشت .
    انجام اقدامات اختیاری برای شرکت

    اما بسیاری از شرکت های پس از ثبت و دریافت کد اقتصادی و دفاتر پلمپ فعالیت خود را آغاز می کنند و می توانند به راحتی و بدون نگرانی در میدان رقابت با سایر رقبا حضور به هم رسانده و برای آینده مورد نظر خود بجنگند .

    هر چند برای ادامه راه شرکت مشکلی وجود نخواهد داشت ولی حقیقت ماندگار بودن در بازار و پذیرش شما توسط سایر شرکت ها و نهاد ها و همچنین رقابت سالم داشتن در فضای رقابتی این روز ها بسیار مشکل است. اعتبار و سرمایه شرکت شما تا حدودی می تواند این موضوعات را حل کند ولی اگر خواهان رشد بیشتر شرکت خود هستید باید راه هایی را برای این رشد پیدا کنید . حقیقت این است که بازار این روز ها بازار رقابتی و سختی است ولی نمی توان کتمان کرد که افراد موفق  راه های موفقیت خود را پیدا کرده و حتی در همین بازار های ملتهب هم می توانند مشکلات خود را حل کرده و به موفقیت برسند.

    پیشنهاد ما به دوستانی که می خواهند بر مشکلات بازار و عدم موفقیت خود فایق آیند دو موضوع است . اول ثبت یک برند موثر و مدیریت آن تا رسیدن به هدف و دریافت گرید و رتبه شرکت خود .شرکت هایی که می خواهند خود را معرفی نمایند باید از یک علامت و نشانه تجاری استفاده کنند تا مشتریان بتوانند با اشاره به این نشان آنها را به هم معرفی کرده و در جامعه جایگاهی برای خود به دست بیاورند . اما برای اینکه توانایی خود را به رقبا و سایر شرکت ها و نهاد ها اثبات کنید و شانس خود را برای پیروزی در مناقصات و مزایده ها افزایش دهید کسب رتبه خوب برای شرکت بسیار ضروری است . با ثبت برند و علامت تجاری و دریافت گرید و رتبه مناسب برای شرکت می توانید به مشتریان خود اعلام نمایید که تا چه حد به خود و شرکتتان اعتماد دارید و این حس را به آنها هم منتقل کنید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


  ثبت برند و علامت تجاری طبق مطالعات و طبقه بندی هایی که انجام شده است بیشتر مربوط به شرکت هایی است که اعتبار و ارزش غیر مادی بیشتری در میان مصرف کنندگان دارند. بنابر این کشور آمریکا در صدر جدول قرار دارد، زیرا از برند های مشهور دنیا ۹ برند آمریکایی می باشد و شرکت چاینا موبایل رتبه دهم را دارد. قرن حاضر، عصر تکنولوژی اطلاعات و مصرف گرایی است و مردم برای زندگی لوکس حاضر به خرج ملیون ها دلار می باشند. ۹۰% از برترین برند های جهان متعلق به آمریکا است که در صدر آن برند شرکت اپل با ۱۸۵ میلیارد دلار اول است ، بعدی برند شرکت گوگل با ۱۱۳٫۷ میلیارد دلار رتبه دوم را دارد، برندIBM با ۱۱۲٫۵ میلیارد دلار رتبه سوم قرار دارد. رتبه چهار و پنج مربوط به برند های طبقه غذایی است، برند مک دونالد و برند کوکاکولا. رتبه ششم متعلق به برند شرکت بزرگ مایکروسافت است و برند ویزا رتبه هفتم را دارد.

برند ثبت شده مارک وادوفن که انگلیسی می باشند از معروف ترین برندهای اروپایی هستند که متعلق به کشور انگلستان می باشد. این شرکت  اعتبار و دارایی بسیار بالایی دارد زیرا این گروه انگلیسی در زمینه های گسترده ای از صنعت نفت و بانک فعالیت دارد. برندهای صنایع اتوموبیل سازی و تکنولوژی برتر جهان عبارت اند از SAP و BMW و Deutsche Telekom. از برندهای معروف ثبت شده می توان به برندهای لوازم آرایش فرانسوی اشاره کرد در جهان دارای طرفداران بسیاری می باشد. در صنایع پوشاک برند های گوچی، لوییس، ویتون، شانل، باربری، ورساچه، پرادا و هرمست که اکثرا ایتالیایی یا فرانسوی هستند مهمترین برندهای ثبت شده در این طبقه می باشند. برندهای رولکس، بولگاری، کارتیر نیز ازمعروف ترین برند های طبقه ساعت می باشند. بنابراین انتظار می رود که ثبت برند یکی از نقاط کلیدی برای ایجاد و راه اندازی خط تولید یا ارائه کالا به مشتریان می باشد. پس با انتخاب برند مناسب و ثبت آن اولین قدم را در دنیای تجارت برداشته اید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 11 تیر 1397 :: نویسنده : زهره روحانی

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :مراقبت از پوست دست و صورت در محل کار‎

 

مشاغلی از جمله کارهای تولیدی، تهیه غذا و کارهای ساختمانی ممکن است پوست شما را در معرض مواد شیمیایی تحریک‌ کننده و سوزاننده قرار دهند. با رعایت چند نکته ساده می توانید از پوست تان در محل کار مراقبت کنید.

 

برای مراقبت پوست خود در محل کار به این نکات توجه کنید

- اطمینان حاصل کنید که منطقه کاری‌تان پاک است و مواد شیمیایی به‌ درستی برچسب خورده و انبار شده‌اند. همه مواد زائد را در ظرف‌های مناسب دور بیندازید.

 

- محل‌هایی برای شستشوی چشم و دوش گرفتن در موارد ریختن مواد شیمیایی روی پوست ترتیب دهید و همیشه از عینک، دستکش و پیش‌بند محافظتی استفاده کنید.

 

- پیش از ترک محل کار، هر لباسی را که با مواد شیمیایی آلوده شده است، عوض کنید.

 

- دستانتان را با صابون و آب بشویید و پس از شستن از لوسیون یا کرم استفاده کنید. اگر در محیط بیرون کار می‌کنید، از کرم ضد آفتاب، عینک آفتابی، کلاه با لبه پهن و لباس‌هایی که همه بدن را می‌پوشانند، استفاده کنید.

 

- از دستور العمل‌های ایمنی محل کارتان از جمله اینکه در صورت تماس مواد شیمیایی آسیب‌رسان به پوست چه باید کرد، پیروی کنید.

 

- .در محل کارتان سیگار نکشید و غذا نخورید

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 19 آبان 1396 :: نویسنده : زهره روحانی

خواص کلاژن برای پوست و مو


کلاژن چیست

کلاژن تشکیل دهنده ی بخش بزرگی از پوست، مو و ناخن های ماست

 

کلاژن یکی از فراوان ترین پروتئین های موجود در بدن انسان و تشکیل دهنده ی بخش بزرگی از پوست، مو و ناخن های ماست.

 

در مورد خواص واقعی کلاژن بیشتر بدانید.

 

کلاژن چیست؟

کلاژن یک آمینو اسید بلند حلقه است که به طور طبیعی در بافت و به خصوص استخوان و مفصل های جانوران یافت می شود.

 

کلاژن به پوست حالت ارتجاعی می دهد، قدرت ارتجاعی موها نیز از خواص کلاژن است. دلیل اینکه بافت های متصل کننده و مفصل ها همه چیز را سر جایشان نگه می دارند وجود کلاژن است.

 

مقدار تولید کلاژن بدن با افزایش سن، استرس وتغذیه ی بد کاهش می یابد.

 

ژلاتین و کلاژن

این دو کلمه اغلب به جای هم به کار می روند اما با هم متفاوت هستند.

 

کلاژن پروتئین طبیعی است که در بدن ساخته می شود و ژلاتین همان کلاژن حرارت دیده یا پخته شده است.

 

ژلاتین کمی دیر هضم تر از خود کلاژن است و هر دوی این ها را می توان به صورت پودر خرید و مصرف نمود.

 

خواص کلاژن برای پوست

کلاژن برای همه ی بدن و از همه بیشتر برای پوست مفید است.

 

وقتی پیر می شویم، لایه ی بیرونی پوست نازک می شود و خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد.

 

طی تحقیقات گسترده معلوم شد که این روند غیر قابل بازگشت نیست. با مصرف کلاژن تغییرات محسوسی روی پوست کسانی که روی آن ها تحقیق شده بود مشخص شدو همچنین ۲۰ درصد چین و چروک کمتر!

 

از آن جذاب تر اینکه مشخص شد وقتی بدن مکمل کلاژن دریافت می کند، قدرت کلاژن سازی طبیعی اش نیز بالاتر می رود.

 

خواص دیگر

از خواص کلاژن می توان به افزایش سلامتی مفصل ها و استخوان ها اشاره کرد.

 

تحقیقات نشان می دهد مصرف مکمل کلاژن، با کمک به روند کلاژن سازی طبیعی بدن، سلامت مفصل ها را افزایش و در عمل دردهای مفصلی را کم می کند.

 

حفظ تعادل هورمونی از دیگر خواص کلاژن است. آمینو اسیدهای موجود در کلاژن تقویت کننده ی سیستم تولید هورمون های بدن هستند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :عواملی که باعث می شود دست تان پیر به نظر برسد و راه حل رفع آن


عوامل پیری پوست دست


پوست خشک

با استفاده از مراقب های روتین شبانه قبل از خواب، دست تان را نرم و مرطوب کنید‎

 

در این جا با 7 عاملی که سبب می شود دستان تان پیر به نظر برسند و چگونگی معکوس کردن این روند، آشنا خواهید شد.

 

جوان سازی پوست دست

وقتی که صحبت از صورت تان به میان می آید، مراقبت های روزانه ضد پیری شما مانند یک ماشین روغن کاری شده روی روال است: کرم های ضد آفتاب محافظ UV، کرم های آب رسان، سرم های کاهش دهنده چین و چروک. برای مراقبت از دست های تان چه می کنید؟ مطمئنا به این اندازه نیست. به گفته دکتر رانلا هایرس (Ranella Hirsch) متخصص پوست و استادیار دانشکده پزشکی بوستون، اگر برنامه جوان سازی برای پوست حساس و ظریف دست ها و ناخن های تان نداشته باشید، روند از بین رفتن آن ها سریع تر از سن تان خواهد بود. در این جا با 7 عاملی که سبب می شود دستان تان پیر به نظر برسند و چگونگی معکوس کردن این روند، آشنا خواهید شد.

 

1. لکه های پیری روی پوست دست

نکته جالب توجه درباره لکه های پیری در این است که هیچ ربطی به سن ندارند. دکتر الین لامبروزا (Eileen Lambroza) مربی بالینی پوست در مرکز پزشکی کورنل بیمارستان نیویورک، توضیح می دهد: لکه های پیری در نتیجه قرار گرفتن در معرض آفتاب است. با این که لکه های خورشیدی می توانند در سنین پایین تر نمایان شوند، ولی اغلب در افراد بالای 50 سال دیده می شوند که بیشتر از همتایان جوانشان در معرض نور آفتاب بوده اند.

 

به گفته دکتر دبورا سارنوف (Deborah Sarnoff) استاد دانشکده پوست دانشگاه نیویورک، پوشیدن دستکش کفایت نمی کند و باید قبل از بیرون رفتن از کرم های ضد آفتاب حداقل با SPF30 استفاده کنید و پس از شستن دست ها یا هر 2 ساعت یک بار حتی اگر در معرض نور کم هستید، کرم را تجدید نمایید.

 

لکه های موجود را می توانید با کرم های روشن کننده حاوی 2 درصد هیدروکینون (hydroquinone ) از بین ببرید. حواستان باشد که حتما از دستورالعمل آن پیروی کنید حتی در دوزهای پایین چون کرم های روشن کننده در صورت مصرف نادرست می توانند تاثیر برعکس بگذارند. لک های تیره تر ممکن است به محلول های 3 درصد نیاز داشته باشند، اما برای مصرف صحیح آن ها نیاز به مشورت و تجویز یک متخصص پوست دارید.

 

2. پوست چروک شده دست

اگر پشت دست تان شروع به چروک شدن کرده، از یک نسخه کرم رتینوئید (retinoid) برای بهبود بافت و افزایش تولید کلاژن پوست و ضخیم شدن آن استفاده کنید. از آن جا که خرید این کرم فقط با تجویز نسخه مجاز است، متخصص پوست تان باید در مورد چگونگی و زمان استفاه صحیح آن برای شما توضیح دهد، تا بدون هیچ گونه عوارض رتینوئید (retinoid)، مانند سوزش پوست از مزایای آن بهره مند شوید.

 

3. رگ های برجسته روی پوست دست

این نکته را با خبری بد شروع می کنیم. تنها راه برای خلاص شدن از آن ها برای همیشه برداشتن رگ هاست. دقیقا منظورمان همین است، باید رگ ها را بردارید، حذف رگ هایی که در سطح پوست شماست ( شبکه عمیق تر رگ ها وظیفه خون رسانی به دست های تان را انجام خواهند داد).

 

حالا خبری خوب و کمتر تهاجمی، کانسیلرهای قوی، می توانند بلافاصله رگ های تیره را بپوشانند. فقط باید بلافاصله بعد از شسشتوی دستها هر بار از آن ها استفاده کنید، ولی باز هم بهتر از جراحی است.

 

4. پوسته پوسته شدن دست

هیچ کس به یک پوست خشک و پوسته پوسته شده، سالم و جوان نمی گوید. با استفاده از مراقب های روتین شبانه قبل از خواب، دست تان را نرم و مرطوب کنید. اول از همه پوست خشن و مرده را با یک اسکراب ملایم از بین برده و سپس از یک ماسک مرطوب کننده شب به همراه یک نرم کننده حاوی گلیسیرین و روغن گیاهی استفاده کرده و دست را با پوششی پلاستیکی بپوشانید و دستکش نخی بپوشید.

 

5. ناخن های قهوه ای یا زرد شده

ابتدا باید بفهمید چرا ناخن های تان به زرد یا قهوه ای تغییر رنگ داده اند. اگر این تغییر رنگ باقی بماند، یا با درد همراه باشد، احتمالا عفونت قارچی است، با پزشک تان برای درمان آن مشورت نمایید، عاملی که سبب نیمی از تغییر رنگ ها در ناخن است. اگر به پزشک مراجعه کردید و مشخص شد که مشکل قارچ نیست، می توانید راحت باشید، چون این تغییر رنگ احتمالا یک عارضه جانبی بی ضرر به خاطر مصرف داروهای پسوریازیس (psoriasis ) یا لاک تیره است.

 

درست مثل زمانی که می خواهید لاک ناخن تان را پاک کنید، یک برش لیمو روی ناخن های تان بکشید (اسید های طبیعی میوه رنگ ناخن تان را روشن می کند)، یا 15 تا 20 دقیقه در تمیز کننده دندان مصنوعی بگذارید تا لکه های روی ناخن از بین بروند و برای بعدا که خواستید از لاک ناخن استفاد کنید مطمئن شوید قبلش از یک پوشش پایه مناسب استفاده کرده باشید.

 

6. ناخن های شکننده

آلودگی آب یا مواد شیمیایی، تغییرات فصلی آب و هوا و حتی ژنتیک می تواند منجر به شکننده بودن و شکستن ناخن ها شود. مکمل های مناسب در این زمینه می توانند به شما کمک کنند. مطالعه منتشر شده در مجله Cosmetic Dermatology نشان داده است که، مصرف 2.5 میلی گرم ویتامین B بیوتین ( biotin ) مقاومت ناخن را بهبود بخشیده و پس از 6 تا 9 ماه شکنندگی آن را کاهش می دهد.

 

7. مانیکور های قدیمی

طرح و سایه های محبوب ناخن دائما در حال تغییر است و همراهی با آن ها به سادگی راهی برای جوان به نظر رسیدن دست هاست. به گفته جان آرنولد (Jan Arnold) از CND یک شرکت تولید کننده محصولات مراقبت از ناخن، در حال حاضر ناخن های کوتاه تر مورد پسند است، ناخن های تان را بیشتر از 0.6 سانتی متر بلندتر از انگشت تان نگذارید. اگر از لاک چشم نواز استفاده کنید که چه بهتر، توجه بیشتری به سمت ناخن های تان جلب شده حواس دیگران از هر گونه چروک یا لکی که دوست ندارید به چشم بیاید، پرت می شود. به جای رنگ های خیلی ملایم مد روز مثل زرد نئون یا سبز از رنگ های کلاسیک مثل قرمز پررنگ یا بنفش ارغوانی استفاده کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :طرز تهیه چند پاک کننده طبیعی آرایش در خانه

پاک کننده صورت

برای داشتن پوست سالم و شاداب حتما آرایش خود را قبل از خواب پاک کنید‎

 

برای داشتن پوست سالم و شاداب مهم است حتما و همیشه آرایش خود را قبل از خواب پاک کنید و به این منظور از پاک کننده های آرایشی مناسب استفاده کنید.

 

گاهی پاک کننده های مرسوم به دلیل داشتن مواد شیمیایی مختلف ممکن است به پوست شما آسیب برسانند یا باعث حساسیت شوند، اما پاک کننده طبیعی آرایش می تواند علاوه بر به صرفه بودن، این تضمین را به شما بدهد که نه تنها پوستتان را خراب نمی کند، بلکه می تواند آن را لطیف و روشن کند.

 

۱ ) پاک کننده طبیعی روغنی

این اولین و راحت ترین روش پاک کردن پوست یعنی پاک کردن آن با روغن است.

 

جالب است بدانید که این پاک کننده طبیعی آرایش، اگر درست انتخاب شود، هم می تواند پوست های خشک را نرم و لطیف کند و هم می تواند روغن و چربی اضافه پوست را نیز از بین ببرد!

 

روغن هایی مثل روغن زیتون، کرچک، آفتاب گردان، آواکادو و روغن نارگیل می توانند انتخاب های خوبی باشند.

 

با توجه به نوع پوستتان می توانید یکی از این سه پاک کننده طبیعی آرایش را انتخاب کنید:

 

پوست چرب : یک سوم روغن کرچک یا روغن فندق – دو سوم روغن زیتون یا آفتاب گردان

پوست مختلط : یک چهارم روغن کرچک – سه چهارم روغن زیتون یا آفتاب گردان

پوست خشک : هر نوع روغن مقوی مثل روغن زیتون به اضافه ی مقدار خیلی کمی روغن کرچک یا فندق

 

برای استفاده از این پاک کننده ها :

۱ ) کمی از روغن را برای ۱ تا ۲ دقیقه روی صورتتان ماساژ دهید. نیاز به خیس کردن و شستن صورت قبل از آن ندارید.

۲ ) یک حوله ی مخصوص صورت را در آب گرم فرو کنید آن را بچلانید و بگذارید حوله برای چند ثانیه روی صورتتان بماند و بخار کند.

۳ ) صورتتان را با جهت دیگر حوله پاک کنید.

 

۲ ) پاک کننده طبیعی آلوئه ورا

مخلوط آلوئه ورا و روغن های مغذی می تواند بهترین پاک کننده طبیعی آرایش برای انواع پوست باشد.

 

۱ ) در یک ظرف کوچک مقدار مساوی آلوئه ورا و عسل بریزید.

۲ ) ۲ قاشق غذا خوری از روغن دلخواهتان را به آن اضافه کنید.

۳ ) آن را در مخلوط کن به خوبی هم بزنید تا سفت و یکدست شود. سپس به ظرف در داری که درش محکم می شود منتقل کنید و در یخچال نگهداری کنید.

۴ ) برای پاک کردن آرایش کمی از آن را روی پوست ماساژ دهید و سپس با آب سرد خوب بشویید.

 

۳ ) پاک کننده طبیعی عسل 

خواص ضد باکتری عسل با آکنه ها مبارزه می کند و آنزیم های موجود در آن پوست مرده را از بین می برد.

 

۱ ) خیلی ساده یک قاشق عسل طبیعی و ارگانیک را با انگشتانتان بردارید.

۲ ) صورت را با حرکات دایره وار با عسل ماساژ دهید.

۳ ) اجازه دهید عسل برای ۵ تا ۱۰ دقیقه روی پوست بماند. سپس با یک حوله ی گرم آن را پاک کنید.

 

حالا که با پاک کننده های طبیعی آرایش صورت آشنا شدید و ملاحظه کردید از مواد موجود در منزل می توان برای تمیز کردن آرایش استفاده کرد، دیگر بهانه ای برای خوابیدن با آرایش وجود ندارد.

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 6 )    ...   2   3   4   5   6   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات